STADGAR för Beddingestrands Villaägareförening

§ 1
Föreningens namn är Beddingestrands Villaägareförening med säte i Trelleborgs kommun.

§ 2
Beddingestrand Villaägareförening är en ideell förening som arbetar för att tillvarataga medlemmarnas intressen genom regelbundna kontakter med myndigheter och andra berörda parter i bl.a. miljö-, trafik- och trivselfrågor samt vintertillsyn av fastigheter.

§ 3
Föreningens medlemmar skall vara ägare till eller brukare av fastighet inom Beddingestrand –Skateholmsområdet. Även boende i angränsande område kan, om styrelsen så anser, antagas som medlem.

§ 4
Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1 maj t o m 30 april.

§ 5
Medlem erlägger årsavgift som fastställes av årsmötet och gäller för nästkommande verksamhetsår. Avgiften skall inbetalas före juli månads utgång. Medlem som antages under verksamhetsåret erlägger full avgift. Ansökan om medlemskap göres hos styrelsen.

§ 6
Medlem som inte erlägger årsavgiften i rätt tid eller handlar mot föreningens intressen kan av styrelsen uteslutas. Utesluten medlem, som icke åtnöjes med styrelsens beslut, äger hänskjuta frågan till årsmötet.

§ 7
Föreningens verksamhet handhas av en styrelse bestående av minst fem ordinarie ledamöter jämte minsttvå suppleanter. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ordinarie ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträdes av ordförande vid sammanträdet. Vid styrelsens sammanträde skall protokoll föras som justeras och undertecknas av ordförande och protokollförare. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

§ 8
Ledamöter och suppleanter väljes av föreningen för en tid av två år, dock så att vid varje årsmöte hälften av ledamöter och suppleanter ny- eller omväljes.

§ 9
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller den eller de personer styrelsen därtill befullmäktigar.

§ 10
Föreningens räkenskaper avslutas per den 30 april och skall tillsammans med styrelsens berättelse vara tillgängliga för revision senast den 25 maj samma år.

§ 11
För granskning av styrelsens åtgärder och räkenskaper utser årsmötet en revisor med suppleant för två år. Valen sker växelvis så att en revisor med suppleant väljes varje år.
Revisionsberättelsen skall avgivas senast 10 dagar före årsmötet.

§ 12
Årsmötet skall hållas i Beddingestrand under tiden 15 juni – 15 juli. Kallelse utsändes per post minst åtta dagar innan eller delges i föreningens ”Vår- och Sommarinformation”.

Extra sammanträde hålles då styrelsen så finner erforderligt eller om minst 25 % av medlemmarna skriftligt så begär med angivande av ärende de önskar få behandlade. Kallelse till extra sammanträde med föredragningslista skall utsändas per post minst åtta dagar innan.

§ 13
På årsmötet och extra sammanträde har varje medlem, som erlagt sin medlemsavgift, en röst. Rösträtt får utövas med högst två fullmakter per medlem. Undertecknad och bevittnad fullmakt skall lämnas till styrelsen före mötets öppnande. Förrättning av val sker öppet, såvida inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträdes av ordförande vid sammanträdet, utom vid val med slutna sedlar, då lottning skall ske.

§ 14
Motioner och förslag som skall behandlas vid årsmötet måste vara styrelsen tillhanda senast den 1 juni.

§ 15
Vid föreningens årsmöte skall följande ärende ingå:
1.  Val av mötesordförande.
2.  Val av mötessekreterare.
3.  Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet, samt beslut om tid och plats för justering.
4.  Fråga om mötet behörigen utlysts.
5.  Fastställande av röstlängd.
6.  Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport.
7.  Föredragning av revisors berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8.  Inkomna ärende och motioner.
9.  Fastsällande av årsavgifter för nästkommande verksamhetsår.
10. Beslut om arvode för nästkommande års styrelse.
11. Val på ett år av styrelseordförande.
12. Val på två år av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter.
13. Val på två år av en revisor och en suppleant.
14. Val på ett år av valberedning, två personer.
15. Vad styrelsen eljest vill hänskjuta till sammanträdet.
 
§16
Föreningens medlemsförteckning registreras på data. Registret anmäls till Datainspektionen. Medlemsförteckning, med sommar- och vinteradress, presenteras separat tillsammans med föreningens Vår- och Sommarinformation. Motsvarande uppgifter får delges, efter styrelsebeslut, till post och företaget Tidningsbärarna KB.

§ 17
Föreningens upplösning kan äga rum om förslaget biträdes av minst tre fjärdedelar av de angivna rösterna vid två på varandra följande föreningsmöten, av vilka minst ett årsmöte. Föreningen kan dock icke upplösas eller upphöra med sin verksamhet så långe tre fjärdedelar av medlemmarna önskar uppehålla medlemskapet.

§ 18
Ändring av föreningens stadgar, med undantag av § 17, kan ske om beslut därom fattas på årsmötet med tre fjärdedels majoritet.

Ovanstående stadgar fastställdes enhälligt på årsmötet den 1 juli 2008.
Styrelsen för Beddingestrands Villaägareförening.