60-års jubileum

Beddingestrands Villaägareförening
1953–2013

Tidigare fanns det en villaägareförening som hette Jordbergaskogens Villaägareförening vars medlemmar i huvudsak bestod av sommar- boende. Medlemmarna bodde norr om dagens 9:a och sträckte sig från Granhyddan och österut, området var då så kallad Kronoskog. Snart började det byggas även västerut och då kom funderingar på att bilda en förening även där. Summan av kardemumman blev att i stället för att bilda ytterligare en ny förening blev det en sammanslagning av de båda föreningarna/områdena 1953 som då kom att heta Beddingestrands Villaägareförening.
     ► Enligt uppgift var det Olle Ahlström som blev den förste ord- föranden och Stig Andersson kassör i föreningen. Stig Petersén var sekreterare i cirka 20 år dock inte direkt från start. Nämnas kan att även Lars Fredholm, Olle Svanäng, Gunnar Andersson, Frank Rambris och Hans Nertlinge har varit ordförande i föreningen, med reservation för fler namn.
     ► Huvudsyftet med föreningen var att tillvarata medlemmarnas intressen och frågor samt att arrangera Midsommarfesten på Gamla Golfbanan under förutsättning att majstången revs redan på Mid- sommardagen (ansågs som farlig om en golfare träffade stången med bollen). 
Redan nu började man ha vakthållning av stugor, mot ersättning. 
Villaägareföreningen hade fått ett muntligt löfte av jägmästare/ skogvaktare att fastigheterna skulle få köpa tomterna i Kronoskogen. Man hade 1949 års arrende mot 5 öre/m2 cirka 200:–/år.
     ► Detta muntliga löfte som fanns/gällde inte när det väl var dags att friköpa fastigheterna. Fredholm som drev frågan skickade in en skrivelse i ärendet till Domänverket och detta resulterade i att fastigheterna kunde friköpas år 1976.
     ► Föreningen engagerade sig redan på den tiden även i strandskyddet.
Dagens villaägareförening har cirka 800 medlemmar och vi arbetar för att tillvarata Beddingestrands fastighetsägares intressen/rättigheter gentemot Trelleborgs kommun. 
     ► För att nämna några: Blomsterutsmyckning, Belysning, Allmän lekplats - medborgarförslag inskickat 2010-09-10 i samråd med Lilla Beddinge Byalag. 
     ► Blommorna fick vi efter mycket tjatande, lekplatsfrågan ligger på ”någons” bord i Trelleborg, vad gäller gatubelysning har vi fått ett antal lyktstolpar utmed väg 9 men för övrigt "Lyser detta fortfarande med sin frånvaro"!
     ► Föreningens största uppgifter idag är Midsommarfesten, ”Vinter- tillsyn” av cirka 400 fastigheter från oktober till mars, 26 veckor, Vår- och sommarinformationskatalogen med där tillhörande medlems- matrikel samt våra 11 informationstavlor.
     ► Vi arrangerar även fritidsaktiviteter under sommarmånaderna: Gympa, Qigong, sociala träffar och övriga Fritidsaktiviteter: såsom studiebesök/cykelorientering/bangolfstävling/dans/gästföreläsare etc.

2013-03-15
Ulla Granelli Harnetorp
ORDFÖRANDE