Bra att veta om strandskydd

LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN  
TRELLEBORGS KOMMUN


Strandskyddets syfte
”Strandskydd råder vid havet och vid insjöar och vattendrag. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens filuftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växt- och djurlivet...”
15 § naturvårdslagen

Strandskyddets betydelse
Västra Skåne karaktäriseras av intensivt jordbruk och hög befolkningstäthet/ i synnerhet i kustområdena. Området har den lägsta andelen allemansrättsligt tillgänglig mark per invånare i Iandet. I den tätbebyggda kustzonen finns stora värden och många anspråk som konkurrerar om marken. De strandskyddade områdena är därför mycket viktiga för rekreation och friluftsliv. För växt- och djurlivet utgör vattenområdena och stränderna värdefulla livsmiljöer. De fungerar som så kallat spridningskorridorer och som tillflyktsort i ett landskap som präglas av rationell produktion. Strandzonens och vattnets funktion som naturens reningsverk är betydelsefull. Näringsämnen/ särskilt kväve och fosfor/ kan tas upp av växter och avsättas i sediment istället för att transporteras direkt ut i havet. Vattenlösligt kväve kan omvandlas av bakterier till kvävgas som är ofarligt ur miljösynpunkt.

Geografisk omfattning
Strandskyddet är generellt. Det innebär att det gäller för i princip alla stränder längs hav/ insjöar och vattendrag. Strandskyddet sträcker sig 100 m från strandlinjen över både vatten och land. Om det anses motiverat kan det genom beslut av Länsstyrelsen utökas till max 300 m. Länsstyrelsen kan även upphäva strandskyddet inom områden som inte är allemansrättsligt tillgängliga eller saknar betydelse för växter och djur. Det kan till exempel vara bebyggda strandområden inom tätorter och industriområden.

 Hur påverkar strandskyddet mig
Boende inom strandskyddsområde
Strandskyddet är ett byggnadsförbud. Det innebär att man inom strandskyddsområdet inte får:
► Uppföra helt ny byggnad
 Ändra befintlig byggnad till ett väsentligen annat ändamål/ till exempel bygga om ett båthus till fritidshus eller permanentbostad
 Utföra grävning eller andra förberedande arbeten för bebyggelse

Man får inte heller inom strandskyddsområde utanför den egna tomten
 Utföra anläggning eller anordning som hindrar tillgängligheten för allmänheten t.ex. sätta ut fritidsmöbler/ anlägga bryggor eller eldstäder.
 Företa utfyllnad/ schaktning eller tippning (beslut enligt 19 § naturvårdslagen)

 Friluftsutövare
Ett av strandskyddets främsta syften är att ge alla tillgång till stränderna. För allmänheten gäller därför allemansrättens vanliga regler.

Undantag för bland annat areella näringar
Reglerna ovan gäller inte:
 Anläggningar för jord- och skogsbruk och yrkesfiske
 Komplement till befintlig bebyggelse på en tomtplats som förläggs längre från stranden än huvudbyggnaden och högst 20 m från huvudbyggnaden

Endast om det finns särskilda skäl kan dispens ges från strandskyddsbestämmelserna. Det är Länsstyrelsen som beslutar om undantag från reglerna. Länsstyrelsen kan dock överlåta beslutsrätten till kommunerna.