Regler för hundar och hästar


Hundar
17 §
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 18 och 19 §. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för hund i polis- eller tulltjänst.

18 §
Hundar får inte medföras eller vistas på följande platser:
a) På lekplatser, inklusive till lek upplåten gräsmatta. (Det är dock tillåtet att passera lekplatsen med kopplad hund på genomgående gång- eller cykelväg).
b) På begravningsplatser och kyrkogårdar.
c) Idrotts- och sportplatser.
d) Skolgårdar under pågående skoltermin.
e) Under tiden l maj -31 augusti på gräsmattor inom Stadsparken och Östervångsparken
t) Under tiden l maj - 31 augusti mellan klockan 08.00 och 20.00 inom på bifogad karta utmärkta
allmänna badstränder .

19 §
Hund skall hållas kopplad inom följande områden:
a) Planteringar omkring kyrka.
b) Campingplatser.
c) Områden upplåtna för torghandel.
d) Albäcks, Flaningens och Sumpens rekreationsområden samt inom Stadsparken och Östervångsparken.
e) Under tiden l maj - 31 augusti inom parker, planteringar och rekreationsplatser utom på för hund särskilt anvisat område. Hund tar under vårdarens uppsikt löpa lös inom område, som är upplåtet som hundrastplats samt inom inhägnad hundrastgård. Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. Gäller inte om hunden är ID-märkt.

20 §
Inom de områden, som finns angivna på bifogade kartor, skall hundens ägare eller vårdare plocka upp fast orenlighet som hunden lämnar efter sig. Föroreningen skall placeras i därför avsedda behållare och soptunnor och inte i papperskorgar.

Ridning
23 §

Det är förbjudet att under tiden 1 maj–31 augusti mellan klockan 08:00–20:00 rida eller medföra häst inom på bilagd karta angivna allmänna badstränder. Förbudet gäller dock inte inom av kommunen särskilt anvisade ridvägar.
Överträdelse av lokalordningsföreskrift

25 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5–9 §, lO§ första stycket, II §, 12 § första stycket, 13 §, 14 § första och andra styckena, 15–16 § och 18–23 § kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen. I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Dessa föreskrifter träder i kraft den l januari 1996.
KOMMUNFULLMÄKTIGE TRELLEBORG