BFR Beddingestrands Föreningsråd

Beddingestrand Villaägareförening är medlem i BFR. Förenings-rådet består av föreningar i Beddingestrand/Skateholmsområdet. Föreningsrådets syfte enligt stadgarna:

”Föreningens syfte är att genom samverkan mellan medlemsföreningarna på orten bidra till att göra Beddingestrand/Skateholm till en attraktivare by att bo och leva i. Detta sker primärt genom att tillvarata och företräda invånarnas intresse gentemot Trelleborgs kommun och andra myndigheter samt att via medlemsföreningarna skapa ett större utbud för rekreation och fritidssyssel- sättning. Föreningen kan också optimera samarbetet mellan medlems- föreningarna och skapa större möjligheter till administrativ och organisatorisk effektivitet genom att utnyttja medlemsföreningarnas kompetens och resurser.” Föreningen driver inga egna frågor utan enbart på uppdrag av medlems- föreningarna.

Exempel på frågor som hanteras i Föreningsrådet:

BeddingeFiber Föreningsrådet har aktivt drivit frågan om att få etablering av bredband via fiber i Beddingestrand/Skateholm. Ärendet påbörjades under våren 2014 med intresseanmälan. 
► Under hösten togs kontakt med flera leverantörer. Arbetet har resulterat i att  Ip-Only  går in och erbjuder fiberanslutning till  fastighetsägare i  ”tätorten” Beddingestrand.
► Information och beställningar genomförs under våren i Ip-Onlys regi, och om tillräcklig många tecknar avtal så påbörjas etableringen efter sommaren. För mer information gå in på:
www.svenskafibernat.se  (Ip-Only)
www.beddingestrand.nu (Information kommer här då projektet kommer igång)

Gemensam hemsida/portal
Hemsida är uppstartad med länkar till medlemsföreningarna. www.beddingestrand.nu

Bättre bussförbindelser mellan vårt område och Skurup
Ärendet pågår. Vi har haft kontakt med bussföretag och avvaktar resultatet av detta.

Ny brygga vid Pärlan samt Granhyddan etc.
Dessa två ärenden resulterade i att Trelleborgs kommun under hösten 2012 genomförde en Designdialog. Kommunens planarkitekter genomförde tre workshops och tog fram ett förslag till plan för Granhyddan-, Pärlan-området. Denna plan ligger till grund för fortsatt exploatering av området. Den nya bryggan färdigställdes under våren 2014 och invigdes i samband med Beddingedoppet som start på badsäsongen vilket kan ses på broschyrens omslag! Nu inriktar sig fortsattarbete på att få den inritade lekplatsen etablerad.

Regler för hundar och hästar
BFR har efterlyst bättre samordning och information om de regler som råder för hundar och hästar på badstränderna i Trelleborgs och Skurups kommun. Detta resulterade i att Trelleborgs kommun sände ut ett informationsblad till samtliga boende i Beddingestrand inför sommaren 2014. Vi har även genom kontakt med Parkförvaltningen fått fem nya hundlatriner uppmonterade. 

Grannsamverkan
Grannsamverkan mot brott har succesivt startats upp under året.

Allmänna toaletter
Kontakter med kommunen fortgår för att de allmänna toaletterna längs med stranden skall hållas öppna under sommaren och fler sopkärl skall sättas upp.