Beddingestrands Samfällighetsförening

Namnet ovan är det registrerade namnet på föreningen som ansvarar för vägarna i Västra Beddingestrand. Föreningen omfattar alla vägar väster om Granhyddan till och med vägarna vid Kungsljuset. Väster om Lilla Beddinge Kyrkväg finns ett par vägar norrut från Riksväg 9 som inte ingår i samfälligheten. Att det är en samfällighetsförening för vägar innebär att den är bildad genom ett myndighetsbeslut, av Lantmäteriet, och att alla fastigheter inom det berörda området är delägare genom myndighetens beslut.
    ► De allra flesta vägarna inom föreningens område är sedan 2004 hårdbelagda. Beläggningen gör att vägarna har litet underhållsbehov utan damning under sommarmånaderna. Förra året, 2014, gjordes en upprustning av vägarnas ytbeläggning. Med det nya ytskiktet förväntar vi oss att vägarna håller ytterligare 10 år med litet underhåll. 
    ► Vägarna är i gott skick och så vill vi behålla dem. Därför vill vi gärna ha information om någon upptäcker skador på vägen så att vi snabbt kan laga. Hål i vägen som inte lagas växer snabbt till och kostnaden för åtgärd ökar.
2006 införde föreningens årsmöte krav på att de som bygger eller genomför anläggningsarbete skall betala en särskild slitageersättning. Ersättningen skall kompensera de övriga fastighetsägarna för den skada som uppstår på vägen. Vi uppmanar de som skall bygga eller göra anläggningsarbete att ta kontakt med föreningen för information om betalning och vad som kan göras för att skydda vägen.
    ► Vi vill påminna fastighetsägarna att röja bort buskage och klippa häckar och träd som hindrar sikt eller framkomlighet. Detta är viktigt eftersom sophanteringen kräver full körbanebredd och minst 5 m fri höjd. Även för räddningstjänstens framkomlighet är detta av yttersta vikt. I de fall fastighetsägaren inte genomför klippning av häck eller buskar, har föreningen rätt att genomföra det på fastighetsägarens bekostnad. 
    ► Under året införs lagstadgad hastighet 30 km/tim i vårt område. Hög hastighet är ett hot mot säkerheten och oftast är det boende som kör för fort. För att öka förståelsen för hastigheten har föreningen investerat i två displayer som visar hastigheten. Dessa displayer cirkuleras mellan olika mätpunkter och gör enligt boende i närheten stor nytta. 
    ► Om någon fastighetsägare har synpunkter på föreningens verksamhet är ni välkomna att ta kontakt med styrelsen eller att lämna in en motion, senast den 1 april till årsmötet som 2015 hålls den 7 maj på Beddinge Golfklubb.


Till sist, kör försiktigt och respektera 30 km/tim.

/Bengt Egard
ORDFÖRANDE